til kassen totalt: kr 0,00
Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker, skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen

- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg

- i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, vennligst ta kontakt med vår kundeservice via e-post.

 

 

Detaljert informasjon om nettbutikkens personvernregler:

 

PERSONVERNREGLER

GENERELT

1.1. Personvernregler av denne nettbutikken har informerende funksjon, det betyr at de ikke utgjør noen forpliktelse overfor kunder. Personvernreglene inneholder først og fremst regler for nettbutikkens administrator angående behandling av personopplysninger, samt grunnlag, formål og periode for håndtering av personopplysninger, og rettigheter til de registrerte, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler i nettbutikken. Det å bruke nettbutikken, inkludert kjøp og angivelse av personopplysninger, er frivillig, men med forbehold om unntak som er angitt i personvernreglene (inngåelse av salgsavtale og selgerens lovbestemte forpliktelser).

1.2. Mariusz Pniewski, som driver næringsvirksomhet: ELEMENTER WOD MARIUSZ Pniewski- firmaet er register i det polske foretaksregisteret (polsk: CEIDG) med adresse: ul. Polna 31, 62-021 Paczkowo, skattekort: PL6121560327, organisasjonsnummer: 301203411, e-postadresse: kontor@elementerwood.no, telefonnummer: + 48 693 816 683, + 47 800 250 50, er administrator av personopplysninger behandlet i nettbutikken. Han er også selger og er heretter nevnt: ‘’administrator’’.

1.3. Personopplysninger i nettbutikken behandles av administratoren i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, spesielt i samsvar med forordningen av Europa- Parlamentet og Rådet (EU) 2016/679 fra 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger, om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (Den generelle personvernforordningen) - heretter kalt "GDPR" eller "GDPR-forordning". Den offisielle teksten av GDPR-forordningen er tilgjengelig på: : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Bruk av nettbutikken samt kjøp av produkter er frivillig. Tilsvarende er oppgivelse av personopplysninger av kunden også frivillig, med forbehold om to unntak: (1) inngåelse av avtaler (salgsavtale, avtale om levering av elektronisk tjeneste) med administratoren – når man ikke oppgir personopplysninger, i henhold til informasjon på nettbutikkens side, i regelverket og etter disse personvernreglene, er det ikke mulig å inngå slike avtaler. Det å levere personopplysninger i dette tilfellet er obligatorisk. Hver gang, før kunden inngår en avtale med administratoren, får han eller hun informasjon om data som må oppgis, på nettbutikkens side og i regelverket.; (2) administratorens lovpålagte forpliktelser – det å oppgi personopplysninger er et lovpålagt krav som følger av de generelt gjeldende lovbestemmelsene, og som gjør administratoren forpliktet til å behandle personopplysninger (f.eks. Databehandling knyttet til regnskapsføring). Manglende opplysninger vil hindre administratoren i å utføre disse forpliktelsene.

1.5. Administratoren sørger spesielt for å beskytte personopplysningene til personer, og er spesielt ansvarlig for at dataene som er samlet inn av ham: (1) blir behandlet i samsvar med loven; (2) blir samlet inn for spesifiserte, rettmessige formål og ikke er videre behandlet i strid med disse formålene; (3) er saklig korrekte og tilstrekkelige i forhold til formålene de behandles for; (4) blir lagret i en form som gjør umulig å identifisere personer som opplysningene angår, og ikke lenger enn det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og (5) blir tilstrekkelig sikret ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske tiltak mot uautorisert eller ulovlig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

1.6. Med hensyn til art, omfang, kontekst og formål med behandlingen, samt risiko for at rettighetene eller friheten til fysiske personer kan bli brudd av ulik sannsynlighet og i ulik alvorlighetsgrad, iverksetter administratoren passende tekniske og organisatoriske tiltak slik at behandlingen skjer i samsvar med denne forordningen og at administratoren kan påvise det. Disse tiltakene gjennomgås og oppdateres etter behov. Administratoren bruker tekniske tiltak som hindre i at uautoriserte personer anskaffer og modifiserer personopplysninger som er sendt elektronisk.

1.7. Alle ord, uttrykk og forkortelser som vises i disse personvernreglene (f.eks. selger, nettbutikk, elektronisk tjeneste), skal forstås i samsvar med deres definisjon i nettbutikkens regelverk som er tilgjengelig på nettbutikkens side.

  1. GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1. Administratoren har rett til å behandle personopplysninger i tilfeller - og i den grad – når minst en av de følgende betingelsene er oppfylt: (1) den registrerte har samtykket i behandlingen av personopplysningene sine for ett eller flere spesifiserte formål; (2) behandling er nødvendig for å inngå en avtale; (3) behandling er nødvendig for å oppfylle den juridiske plikten som er pålagt  administratoren; eller (4) behandling er nødvendig for formål som følger av legitime interesser som utføres av administratoren eller av en tredjepart, bortsett fra situasjoner når interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte, som krever beskyttelse av personopplysningene sine, har overtak over disse interessene, spesielt hvis den registrerte er et barn.

2.2. Behandlingen av personopplysninger av administratoren krever hver gang minst en av de ovenfor nevnte grunnene (i punkt 2.1). De spesifiserte begrunnelsene for at administratoren behandler kundens personopplysninger, er angitt i neste punkt – i forhold til et bestemt formål administratoren behandler personopplysninger med.

  1. FORMÅL, GRUNNLAG OG PERIODE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN

3.1. Formål, grunnlag, periode og mottakere av personopplysninger behandlet av administratoren, følger hver gang av handlinger som er gjort i nettbutikken av en bestemt kunde eller av administratoren. F. eks., hvis kunden bestemmer seg for å kjøpe produkter i nettbutikken og velger personlig henting av de produktene i stedet for budlevering, blir hans eller hennes personopplysninger behandlet for å utføre den inngåtte salgsavtalen, men vil ikke gjøres tilgjengelige for transportøren som utfører forsendelser på forespørsel fra administratoren.

3.2. Administratoren kan behandle personopplysninger innen administrering av nettbutikken for følgende formål, på grunnlag og i perioder angitt nedenfor:

- Inngåelse av salgsavtale og avtale for levering av elektronisk tjeneste/ GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav b./ Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet.

- Markedsfæring og direkte markedsføring / GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav f og a / Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet

- Produktanmeldelser nevnt av kunden/ GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav a / Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet

- Bokføring av skatt (regnskapsføring) / GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav c / Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet.

- Fastsettelse, undersøkelse eller forsvar av krav som kan reises av administratoren eller som kan reises mot administratoren/ GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav f/ Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet.

- Bruk av nettbutikkens side og sorg for at den fungerer riktig/ GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav f/ Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet.

- Føring av statistikk og analyse av trafikk i nettbutikken/ GDPR-forordningen, artikkel 6, lov 1, bokstav f/ Opplysninger lagres i en periode som er nødvendig til å fullføre formålet.

  1. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN

4.1. For at nettbutikken fungerer riktig, salgsavtaler kan inngås og utføres, er det nødvendig for administratoren å bruke tjenestene til eksterne enheter (f.eks. programvareleverandør, budfirma  eller betalingsbehandlingsenhet). Administratoren bruker bare tjenestene til slike behandlingsenheter som gir tilstrekkelig garanti for tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer behandling av personopplysninger i samsvar med GDPR-forordningen, og beskytter rettighetene til de registrerte.

4.2. Administratoren overfører ikke personopplysninger til alle mottakere eller kategorier av mottakere som er angitt i personvernreglene. Administratoren overfører personopplysninger bare når det er nødvendig for å utføre et bestemt formål, og bare i den grad det er nødvendig for å fullføre dette formålet. F. eks., hvis kunden bruker personlig henting, vil ikke hans eller hennes personopplysninger bli overført til transportøren som samarbeider med administratoren.

4.3. Personopplysningene til kunder som bruker nettbutikken, kan overføres til følgende mottakere eller kategorier av mottakere:

4.3.1. transportører/ speditører/ budfirmaer/ firmaer som tilbyr lager og / eller driver forsendelsesprosesser – hvis kunden velger produktlevering med post eller bud, overfører administratoren kundens innsamlede personopplysninger til den valgte transportøren, speditøren eller budfirmaet som gjennomfører ordre fra administratoren, og hvis forsendelsen skjer fra et eksternt lager - til operatøren av lageret og / eller forsendelsesprosessen - i den grad det er nødvendig for å fullføre produktlevering til kunden.

4.3.2. enheter som betjener elektroniske betalinger eller betalinger med betalingskort – hvis kunden bruker elektronisk betalingsmetode eller betalingskort, leverer administratoren kundens innsamlede personopplysninger til den valgte betalingsenheten som betjener betalinger i nettbutikken på forespørsel fra administratoren, og i den grad det er nødvendig for å fullføre betalinger av kunden.

4.3.3. långivere - hvis kunden bruker ratebetaling i nettbutikken, gir administratoren kundens innsamlede personopplysninger til den valgte långiveren som betjener betalinger  i nettbutikken på forespørsel fra administratoren, og i den grad det er nødvendig for å fullføre betalinger av kunden.

4.3.4. leverandører av meningsmålinger - når kunden har samtykket i å uttale seg om en inngått salgsavtale, leverer administratoren kundens innsamlede personopplysninger til den valgte enheten som utfører meningsmåling på forespørsel fra administratoren, og i den grad det er nødvendig for at kunden kan uttrykke sin mening ved bruk av systemet for meningsmålinger.

4.3.5. leverandører av tjenester som gir administratoren tekniske løsninger, IT- og organisasjonsløsninger, og som gjør det mulig for administratoren å drive sin næringsvirksomhet, inkludert nettbutikken og elektroniske tjenester som administratoren leverer  gjennom nettbutikken (spesielt leverandører av dataprogrammer for drift av nettbutikken, leverandøren av e-post og hosting samt leverandører av programmer for firmastyring og programmer som gir teknisk støtte til administratoren) - Administratoren gir kundens innsamlede personopplysninger til den valgte leverandøren som handler på hans vegne bare, og i den grad, når det er nødvendig for å fullføre et bestemt formål med behandling av personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

4.3.6. leverandører av regnskapstjenester, leverandører av juridiske og rådgivende tjenester (spesielt regnskapskontor, advokatfirma eller inkassoselskap) - Administratoren leverer kundens innsamlede personopplysninger til den valgte leverandøren som handler på hans vegne bare, og i den grad, når det er nødvendig for å fullføre et bestemt formål med behandling av personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

4.3.7. leverandører av sosiale plugins plassert på nettbutikkens side, skript og andre lignende verktøy som gjør det mulig for nettleseren til personen som besøker nettbutikken, å laste ned innhold fra de nevnte plugins (f.eks. innlogging ved å bruk av påloggingsdetaljene til sosiale medier), samt:

4.3.7.1. Facebook Ireland Ltd. - Administratoren bruker sosiale plugins fra Facebook på nettbutikkens side (f.eks. Like-knappen, del eller logg inn med Facebook-påloggingsdetaljer) og derfor samler inn og  gjør kundens personopplysninger tilgjengelige for Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland) i den grad og i samsvar med personvernreglene som er tilgjengelige på: https://www.facebook.com/about/privacy/(disse dataene inneholder informasjon om aktiviteter på nettbutikkens side - inkludert informasjon om verktøy, besøkte nettsteder, kjøp, viste annonser og måten tjenester brukes på - uavhengig av om kunden har en Facebook-konto og er logget inn på Facebook).

  1. PROFILERING I NETTBUTIKKEN

5.1. GDPR-forordningen krever at administratoren skal informere om automatisert beslutningstaking, inkludert profilering som er nevnt i GDPR-forordningen artikkel 22 lov 1 og 4. I sammenheng med dette skal administratoren i slike tilfeller informere kunden om betydning og forventede konsekvenser av slik behandling. Derfor blir informasjon om mulig profilering nevnt nedenfor i  personvernreglene.

5.2. Administratoren kan bruke profilering for direkte markedsføring i nettbutikken, men beslutninger som er tatt på dens grunnlag, er ikke knyttet til avtaleinngåelse eller avslag på å inngå salgsavtale, eller mulighet til å bruke elektroniske tjenester i nettbutikken. Effekten av å bruke profileringen i nettbutikken, kan være f.eks.  en rabatt, rabattkode, minne om ufullført  kjøp, forslag om nye produkter som sendes til kunden. Uavhengig av det bestemmer kunden selv om han eller hun vil bruke rabatter eller bedre muligheter for kjøp i nettbutikken.

5.3. Profilering i nettbutikken er basert på automatisk analyse eller prognose av kundens oppførsel på nettbutikkens side, f. eks. på grunnlag av analyse av produkter kunden legger til i handlekurv. Slik profilering er betinget av at administratoren har kundens personopplysninger for å kunne sende ham eller henne f. eks. en rabattkode.

5.4. Kunden har rett til ikke å ta avgjørelser på grunnlag av automatisert behandling, inkludert profilering.

  1. KUNDENS RETTIGHETER

6.1. Rett til innsyn, retting, begrensning, sletting eller overføring - kunden har rett til å kreve fra administratoren at han gir ham eller henne tilgang til sine personopplysninger, gjør det mulig for kunden å rette personopplysninger, slette dem ("retten til å bli glemt") eller begrense behandling av dem, og har rett til å innvende mot behandling, og også til å overføre dataene sine. Detaljerte betingelser for utøvelse av de ovennevnte rettighetene er nevnt i GDPR-forordningen, artikkel 15-21.

6.2. Kunden har rett til å trekke tilbake til enhver tid sitt samtykke i behandlingen av sine personopplysninger  (i henhold til artikkel 6  lov 1 bokstav a) eller artikkel 9 lov 2 bokstav a) i GDPR-forordningen) uten at det påvirker den rettmessige behandlingen av personopplysninger som skjedde før tilbaketrekking av samtykket.

6.3. Rett til å inngi en klage til tilsynsorganet - en person som gir sine personopplysninger til administratoren, har rett til å inngi en klage til tilsynsorganet på den måten og tid som er spesifisert i bestemmelsene i GDPR-forordningen og den polske loven, særlig i  personvernloven.

6.4. Rett til å innvende - kunden har rett til enhver tid – og av grunner knyttet til sin spesielle situasjon – å innvende mot behandlingen av  sine personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 lov 1 bokstav e) (allmenne interesser eller oppgaver) eller bokstav f) (administratorens legitime interesse), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. I et slikt tilfelle  må administratoren ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre han påviser at det foreligger gyldige legitime grunner for behandlingen som har overtak over  kundens interesser, rettigheter og friheter, eller grunnlag for å fastsette, undersøke eller forsvare krav.

6.5. Rett til å innvende mot direkte markedsføring - hvis personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføring, har kunden rett til å innvende til enhver tid mot slik behandling, inkludert profilering, og i den grad behandlingen er forbundet med direkte markedsføring.

6.6. For å utøve rettighetene nevnt i dette punktet av personvernreglene, vennligst ta kontakt med  administratoren ved å sende en passende melding via e-post til administratorens adresse som er angitt i begynnelsen av personvernreglene, eller ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettbutikkens side.

  1. COOKIES-FILER OG ANALYSEVERKTØY

7.1. "Cookies filer" er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen til en bruker når han eller hun besøker nettbutikkens side, og de hjelper med å tilby en mer personlig service. Bruken av informasjonskapsler er for tiden en standard for de fleste nettstedene. Hvis brukeren ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan han eller hun administrere og kontrollere dem gjennom nettleseren.
Før du registrerer deg på vår side, må du godta bruken av informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer disse filene, kan det hende at noen av de sidefunksjonene ikke  fungerer. Etter besøket kan du slette informasjonskapsler fra nettleserloggen.

7.2. De fleste nettleserne som er tilgjengelige på markedet, godtar standardmessig lagring av informasjonskapsler.  Alle har mulighet til å spesifisere betingelser for bruk av informasjonskapsler ved å bruke innstillinger i sine egne nettlesere. Dette betyr at du f. eks. kan begrense delvis (f.eks. midlertidig) eller deaktivere mulighet til å lagre informasjonskapsler – deaktivering kan imidlertid påvirke noen av funksjonalitetene i nettbutikken (f.eks. det kan ikke være mulig å fullføre en bestilling).

7.3. Nettleserinnstillinger for informasjonskapsler er viktige for bruk av informasjonskapsler fra vår nettbutikk - i samsvar med loven kan slikt samtykke også utrykkes  gjennom nettleserinnstillinger. Detaljert informasjon om hvordan man kan endrer eller fjerne innstillinger for informasjonskapsler, er tilgjengelig i hjelpeavdelingen av nettleseren.

7.4. Administratoren kan bruke tjenester: Google Analytics og Universal Analytics levert av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) i nettbutikken. Disse tjenestene hjelper administratoren med å føre statistikk og analysere trafikk i nettbutikken. De innsamlede dataene blir behandlet for å generere statistikk som er nyttig for å administrere nettbutikken og analysere trafikken i nettbutikken. Disse dataene har innsamlingsegenskap. Administratoren som bruker slike tjenester i nettbutikken, samler inn data om måten nettbutikkens side brukes på, om informasjon om brukers verktøy, nettleser, IP og domene, geografiske data og demografiske data (alder , kjønn) og interesser.

7.5. Enhver kan blokkere enkelt overføring av informasjon om sin aktivitet på nettbutikkens side til Google Analytics - for å gjøre det kan man installere nettlesertillegget fra Google Ireland Ltd. tilgjengelig her: https://tools.google. no / dlpage / gaoptout? hl = no.

  1. SLUTTBESTEMMELSER

Nettbutikken kan inneholde lenker til andre nettsteder. Administratoren anbefaler å lese personvernreglene til de ande nettstedene etter å ha byttet til dem. Disse personvernreglene gjelder bare administratorens nettbutikk.

 

 

 

opp
Nettbutikken er i visningsmodus
Vis full versjon av nettsiden
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl